BEMIDDELING

   B E M I D D E L I N G  "   

 

In geval van een geschil kunnen partijen beroep doen op een neutrale Bemiddelaar.

 ​
Bemiddeling is een vertrouwelijk en gestructureerd proces van vrijwillig overleg 
tussen conflicterende partijen en dit met de medewerking van een onafhankelijke, 
neutrale en onpartijdige derde die de communicatie vergemakkelijkt en poogt de 
partijen ertoe te brengen zelf een oplossing uit te werken


- laat partijen toe om hun lot in eigen handen te houden en samen de beste oplossing te zoeken voor het probleem;
- laat zeer creatieve oplossingen toe;
- biedt meer mogelijkheden dan wat een rechter kan en mag doen;
- is een kost-efficiënte manier om met geschillen om te gaan;
- heeft een hoog slaagpercentage; en
- laat toe om synergetische oplossingen te bouwen op basis van de belangen van de partijen. ​ 
 
Hoe verloopt een bemiddeling ?

De bemiddelaar begeleidt de partijen doorheen een gestructureerde onderhandeling,
​waarbij de volgende fases aan bod komen:

 

1-         De meest verlangende partij kan de Voorzitter van de Arbitragekamer van Deskundigen – AKD-CAE 
           
verzoeken om een Bemiddelaar aan te stellen voor zover zulk verzoek kan worden gebaseerd 
            op een akkoord van alle partijen om deel te nemen aan een bemiddelingspoging.              

2-         De aangestelde Bemiddelaar kan voorbereidende gesprekken voeren met elk van de partijen
            
en/of hun adviseur.
​3-         De partijen ondertekenen een bemiddelingsprotocol dat het verloop van de bemiddeling regelt. 
4-         Tijdens de eerste bemiddelingssessie licht de Bemiddelaar eerst het verloop en de essentiële
             punten in een bemiddeling toe en stelt elke partij zich voor. 
5-         Vervolgens legt elke partij uit wat er is gebeurd en hoe zij de zaak zien. 
6-         Op basis daarvan zal de Bemiddelaar de partijen helpen bij het bepalen van een agenda,
            die de geschilpunten weergeeft voor dewelke een oplossing moet worden gezocht.
7-         Hierna helpt de Bemiddelaar de partijen bij het bepalen wat voor welke partij belangrijk is
            met betrekking tot de agendapunten.
8-        Vervolgens worden de partijen aangemoedigd om, voor elk gevonden belang, een aantal opties
           te formuleren. Die opties geven weer hoe de oplossing er eventueel zou kunnen uitzien
            rekening houdend met dat belang.
9-         Nadien begeleidt de Bemiddelaar de partijen doorheen de onderhandeling van
            de diverse opties, teneinde een voorlopige totaaloplossing te identificeren.
10-       Vervolgens onderzoekt de Bemiddelaar of de inhoud van de oplossing verder kan worden verrijkt
            op basis van de geïdentificeerde belangen van elke partij.
11-       De Bemiddelaar, of de Advocaten van de partijen, zullen uiteindelijk de bemiddelde overeenkomst
            uitschrijven, welke zal worden ondertekend door de partijen.
            In principe maakt die ondertekening de inhoud van de overeenkomst bindend ten aanzien van
            de partijen.
            De ondertekening van die overeenkomst door een erkend Bemiddelaar zal verder toelaten
            om een homologatie van de overeenkomst aan te vragen,
            zodat de bemiddelde overeenkomst kracht krijgt van een vonnis.
12-      Indien de partijen geen oplossing zouden bereiken binnen een door hen overeengekomen termijn
           of indien de bemiddeling vroegtijdig wordt beëindigd, kan de meest gerede partij aan de
           Voorzitter van de Arbitragekamer van Deskundigen AKD-CAE verzoeken om een Arbitrale Rechtbank 
           aan te stellen dat definitief uitspraak zal doen over de resterende geschilpunten, zulks met het oog
           op een bindende en definitieve beëindiging van het conflict.
           Dit aspect geeft een unieke eigenschap weer van de Arbitragekamer van Deskundigen AKD-CAE,
           meer bepaald indien partijen wensen te bemiddelen met tussenkomst van deze Kamer,
           dat zij in principe ook akkoord gaan dat er voor deze Kamer een arbitrage kan worden gevoerd
​           omtrent de geschilpunten waarover zij geen partiële minnelijke oplossing vonden.   


  

Naleving proces-verbaal van Bemiddeling
Het proces-verbaal heeft dezelfde waarde als een vonnis.
 

1-         Leeft de tegenpartij het proces-verbaal van de gemeenschappelijk bereikte Bemiddeling niet na,            
            dan kan een gerechtsdeurwaarder verzocht worden om tegenpartij daartoe te dwingen.

2-         De gerechtsdeurwaarder zal dit met een proces-verbaal dan betekenen en officieel aan de 
            
tegenpartij meedelen.
3 -         Indien tegenpartij deze beslissing niet vrijwillig naleeft en bijvoorbeeld niet betaalt, kan de            
            gerechtsdeurwaarder daarna beslag leggen bij de tegenpartij.
4-         Een tegenpartij kan geen verzet of hoger beroep aantekenen tegen het proces-verbaal van       
            Bemiddeling.

 

BESLUIT

Met een Bemiddeling bespaart u zich de kosten en lasten van een proces.
Een proces en waarvan u de uitslag echter niet kan voorspellen.