RECHTBANK VOORZITTER - Duurtijd en Vervanging-

 ​

   "  DUURTIJD  -  VERVANGING  "
van een Rechtbank Voorzitter 

 
 
​De aanduiding van een Arbitrale Rechtbank in hoger beroep voor een bepaald geschil,
zijn steeds geldig tot het einde van het jaar
en dit vanaf het procès-verbaal van aanduiding van arbiters
 
Vóór de beëindiging van deze termijn kan de Eerste Voorzitter, of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter van AKD-CAE, en dit op verzoek van één of meer van de partijen, of van ambtswege, deze termijn met een nieuwe periode van één jaar verlengen en ook latere verlengingen telkens voor één jaar toekennen tot beslechting van het geschil.

Indien tijdens het geding de Rechtbank Voorzitter of een Bijzitter overlijdt, met schorsing of uitsluiting gesanctioneerd wordende rechters, of in feite verhinderd is, zijn opdracht uit te voeren, of indien partijen in onderlinge overeenstemming aan zijn opdracht een einde wensen te stellen, dan wordt hij vervangen door de in de overeenkomst aangeduide plaatsvervanger. De Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter van AKD-CAE stelt deze vervanging vast in een niet voor verhaal vatbaar bevelschrift aan alle partijen betekend per aangetekende brief.                                         
Indien een tweede maal een Rechtbank Voorzitter of een Bijzitter onbeschikbaar wordt en er geen aangeduide Plaatsvervanger is, dan wordt het dossier van de procedure op verzoek van de meest naarstige partij, of van de nog fungerende Arbiter, naar de Eerste Voorzitter of Plaatsvervangende Eerste Voorzitter van AKD-CAE verzonden die dan partijen oproept voor een nieuwe bijeenkomst.

Een nieuwe Rechtbankvoorzitter en/of Bijzitter wordt aangeduid volgens de formaliteiten. Deze vervangingen maken het voorwerp uit van een proces-verbaal ondertekend door partijen.

Geen enkele andere bepaling van de oorspronkelijke overeenkomst mag door deze procedure worden gewijzigd.                                                                                                                                                                
 
Na iedere vervanging zal de reeds gevoerde procedure geldig blijven, maar ieder van de partijen zal steeds het recht hebben opnieuw zijn standpunt in het geschil mondeling toe te lichten

Het overlijden van een partij doet, noch de overeenkomst tot arbitrage, noch de opdracht van de Arbiters, eindigen.